Mötestemperatur 
Hur bra är dina möten?

Ställ dig relevanta frågor och ”ta tempen” på dina möten.
Var på skalan hamnar dina kryss?
Finns utrymme för förbättring?

 

Oförberett ------------------------------------------------------ perfekt planerat?


 • Hade du möjlighet och insikt att lägga tillräckligt mycket tid på förberedelser?
 • Var mötesupplägget anpassat fullt ut till syftet och målet eller följde ni den vanliga bekväma mötesrutinen?
 • Kändes det svårt att tänka nytt i planeringen av mötet?
 • Kom deltagarna förberedda?

 

Rörigt ------------------------------------------------------------------ strukturerat?


 • Var diskussionen strukturerad och ändamålsenlig?
 • Fastnade ni i detaljer vid sidan om ämnet?
 • Kom mötet igång i tid?
 • Gick för stor del av tiden till att klargöra vad som egentligen borde göras?
 • Hur var det med mobiltelefoner och datorer – var de avstängda?
 • Var mötesledaren delaktig i diskussionen och arbetet?
 • Var mötesledaren chef? Präglades arbetet av chefsskapet?

 

Trögt ------------------------------------------------------------------------- effektivt?


 • Höll tidplanen?
 • Hur många timmar kostade mötet (förberedelser, genomförande och efterarbete)? Användes dessa effektivt?
 • Tog det för mycket tid att ”komma till arbete”?
 • Kom någon för sent eller avvek innan mötet var slut?

 

Tråkigt ---------------------------------------------------------------- inspirerande?


 • Var det roligt?
 • Var stämningen på mötet god?
 • Var mötet kreativt och inspirerande?
 • Var mötet meningsfullt?

 

Dominans och passivitet ----------- delaktighet och engagemang?


 • Var det någon som tog alltför mycket plats eller någon som satt passiv?
 • Var alla tillräckligt engagerade och delaktiga?
 • Gick för stor del av tiden åt till personliga diskussioner?
 • Var det rätt gruppsammansättning?

 

Inget resultat nått ------------------------------------ alla deltagare enade?


 • Fattade ni beslut? Hur var vägen dit?
 • Har alla deltagare samma uppfattning om resultatet?
 • Vet alla vad var och en har för åtagande efter mötet, när och hur det följs upp?
 • Blev resultatet tydligt och engagerande för alla deltagare?

 

Hyllvärmarprotokoll ------------------------------- användbara dokument som stöd för fortsatt arbete?


 • Vem förde anteckningar? Frivilligt?
 • Fanns tiden att omvandla anteckningarna till en bra dokumentation, som utgjort stöd för det fortsatta arbetet?

Facilitering

är konsten att leda en grupp människor

genom processer

mot överenskomna mål

på ett sätt som skapar

delaktighet,

ägarskap

och

kreativitet

hos alla deltagare.

 

h1_motestemp

 h4_motestemp

 

h2_motestemp

 

h3_motestemp

 

h5_motestemp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Ylva Wall Effekt AB.
All Rights Reserved.
Logga in